Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

Email Password  
Not a subscriber yet?  
Keyword Search
 in   
  Classical Music Home > Opera Libretti

Opera Libretti
Beethoven | Bellini | Berg | Berlioz | Bizet | Cavalieri | Cavalli | Clerambault | Debussy | Donizetti | Falla | Gluck | Gounod | Granados | Hallstrom | Handel | Hartke | Haydn | Kalman | Leoncavallo | Mascagni | Massenet | Mercadante | Meyerbeer | Monteverdi | Mozart | Pacius | Petitgirard | Portugal | Puccini | Purcell | Rachmaninov | Rossini | Sacchini | Strauss Johann II | Verdi | Wagner Richard | Wagner Siegfried | Walton | Weber
 
Hallstrom
Duke Magnus and the Mermaid
English
Title Page
Act I
Act II
Act III
Swedish
Title Page
Act I
Act II
Act III
Andra Akten

Inledning

I fiskarstugan. Ingrid spinner och Peder lagar fisknät.

Visa
Peder
Syssla träget med ditt garn,
Bind, gubbe, bind!
Menskans lif är som ett flarn,
Bind, gubbe, bind! –

Fursten för det fagra barn,
Sig i böljan kastat blind!
Snart skall gro din rika skörd
Och din varma bön bli hörd.
Bind, bind!
Slingra tråden fin och trind!
Om än ingen fisk du fångar
Uppå detta, hvad gör väl det?
Endast kungasonen gångar
I den fagra tärnans nät!

Då skall du bli rik igen,
Bind, gubbe, bind!
En och hvar skall bli din vän,
Bind, gubbe, bind!
Skall ej mera kylas sen
Utaf nattens kalla vind!
Du skall åter från din nöd
Blifva satt i öfverflöd!
Bind, bind!
Slingra tråden, fin och trind!
Om än ingen fisk du fångar
Uppå detta hvad gör väl det?
Endast kungasonen gångar
I den fagra tärnans nät!

[Ingrid oroar sig för vart Peders idéer skall leda. Anna har varit försvunnen sedan hertigens olycka på morgonen. Peder avfärdar hennes prat. Anna klarar sig - vem vet om hon inte egentligen är en bortbyting eller ett älvabarn, säger han. Anna är inte deras riktiga dotter. De fann henne övergiven, när hon var mycket liten. En Guds ängel, som sändes till vår tröst, svarar Ingrid sin man. Hon kan förlåta honom allt, utom att något ont skulle hända Anna.
De går ut med nätet. Anna och Lisa kommer in. Lisa berättar att hon hört Peders plan att få Anna att uppträda som sjöjungfru och locka hertigen. Till Lisas förvåning blir Anna förtvivlad. Hon tycker visst om någon annan.]


Duett
Anna
Hur kan du så fröjdefull vara
Och skämta och le hvarje stund
Som förgår?

Lisa
Jo, sorgen den låter jag fara,
Han är mig så ledsam en kund,
Och så svår!

Anna
Men älskogen föder tårar,
Den sägen så gammal är!

Lisa
Den sägen mig icke dårar,
Ty aldrig, nej, aldrig jag gråtit har!

Anna
Ack, hvad du lycklig är
Som sorg ej när,
Men sådant mod i hjertat bär!

Lisa
Ja, ty jag vet att mig Ulf har kär!
Ja, kärlekens låga
Mig sörja ej lär,
För mig ingen plåga,
Blott sällhet den är!
Anna
Ack! kärlekens låga
Den bränner och tär,
Den föder en plåga
Som sällhet dock är!

Lisa
Men skulle du likväl ej äga
En vän som du har kär?

Anna
Jag vill dig sanning säga, –
Men han ej min like är!

Lisa
Säg ej så der, nej, nej, min vän:
Kärleken gör oss alla lika,
Höga och låga, arma och rika,
Kungar och stafkarlar om hvarann
Förblindar han!

Anna
Nej, så är det ej minsann;
Ty ödena ej vika,
Men skilja hjertan från hvarann! –
Mig, arm och ringa
Man nog skall tvinga
Att glömma bort mitt hjertas vän,
För det han är en adlig sven
Med sporrar och med klinga!

Lisa
Adlig sven?

Anna
Ja, gudnås!

Lisa
Sådant mig ej bestås!

Anna
Du gäckar min smärta!

Lisa
Nej, Anna, nej, jag ock har hjerta, tro det min vän
Fast på ditt det ej brås!

Anna
Du lycklig är, du lycklig är.

Lisa
Nej kärlekens låga, (etc.)

[Lisa förstår att det är riddar Brynolf som Anna älskar. Hon lovar att hennes fästman Ulf skall lägga ett gott ord hos hertigen. Ulf kommer rusande. Han hinner inte tala med dem, han har ett bud till Peder från marsken Sten. Peder och Ingrid kommer in. Ulf berättar då att Sten omedelbart vill träffa både Peder och Anna på slottet.]


Quintett
Anna
O Gud!

Ingrid (omfattar henne)
Mitt barn!

Anna
Mig anar
Blott ondt af detta bud!

Peder (för sig)
Här munkens plan jag spanar:
Hon skall bli furstens brud!

Ulf
Till borgen hän nu skyndom oss!

Anna
Nu tändes åter sorgens bloss!

Peder (till Ingrid)
Nu lyckan i min hand jag har!

Ingrid (bedjande)
Besinna blott hvad hon oss var!

Ulf (till Lisa)
Jag kommer åter till dig snar!
Mig längtan manar
Till dig min väna brud!
Lisa
Hur högt kärlek manar
Dock rädes jag hans bud!
Anna
Mig ofärd anar,
Hvad gäller dett bud?
Mig dyster ofärd anar!
Peder (för sig)
Här munkens plan jag spanar:
Hon skall bli furstens brud!
Ingrid
Mig godt häraf ej anar,
Jag fruktar detta bud!

Peder (till Anna)
Nu skynda och dig redo gör
Och ingen fara frukta för
Ty jag ju med dig följer!

Ingrid
Hvem vet dock, om ej här
Sig någon snara döljer?

Peder
Tyst hustru, tyst! min sak det är!
Här munkens plan jag spanar, (etc.)
Ulf
Min längtan högt mig manar, (etc.)
Lisa
Hur högt mig kärlek manar, (etc.)
Anna
Mig dyster ofärd anar, (etc.)
Ingrid
Mig godt häraf ej anar, (etc.)

Anna
O qval och sorg!

Alla
Till furstens borg.

(Peder, Anna och Ulf gå, följda af Ingrid och Lisa)

[I en sal på Vadstena slott samlas hovmän och hovdamer.]


Chör
Alla
Oro och qval
Herrska utan tal
I hjertats sal!
Hvad har väl händt
Fursten vid stranden?
Hvem har väl tändt
Tärande branden,
Som utan tröst
Förhärjar hans bröst?
Hvad månn han såg
I sin sjuka håg
Vid klaran våg?

En Hofman
Men tyst! Herr Sten jag komma ser!

En Annan
Hvad bud kan med han föra?

Alla
Se! dystert han slår sitt öga ner,
Hvad skola vi väl få höra?

Sten (från höger)
Jag helsar eder alla här:
Vår dyre furste räddad är!

Alla
Pris var Gud! Han lever!

Sten
Han tystnad blott
Behöfver nu i sal och slott.

Alla
Så låt oss lemna sal och slott:
Han tystnad nu behöfver blott!

Sten
Men först en bön till himmelen
Att skänka honom frid igen!

Alla
Ja, bedjom Gud i himmelen
Om frid för alla armas vän!

Bön [Kör]
Vi högt nu himmelen bedje
Att den må vår furste bevara,
Vi be för honom om glädje
För honom om lycka, sällhet och frid!
Må aldrig sorgerna tunga
Hans hjerta hinna till sensta tid!
O, må ej mer den falska våg om saknad sjunga
Alltför hans sjuka håg,
O Gud för hans sjuka håg,
O Gud för honom vi bedje!
För honom himlen vi bedje,
Om framtid skön!
O hör vår bön!
(Efter sångens slut gå de sakta genom fonden)

[Hovfolket lämnar salen och Sten tar ensam emot sin son Brynolf. Han vill tacka honom för att han räddade hertigen. Sten undrar hur olyckan gick till. Var det någon som knuffade hertigen ner i vattnet? Det går dessutom rykten om en kvinna som synts på vattnet. Han berättar för Brynolf att han tänker förhöra fiskaren och hans dotter. Han känner till Peders hämndlystna sinne. Brynolf tar häftigt Anna i försvar och blir tvungen att förklara sig. Han berättar för sin far att han älskar Anna. Sten befaller Brynolf att glömma den fattiga fiskarflickan. Brynolf vägrar.]


Romans
Brynolf
Bjud hellre solen glömma
Att färga rosens blad,
Som ses med längtan drömma
I morgondaggens bad.
Bjud stjernan förr ej lysa
I nattens dunkla spår,
Bjud böljan suck ej hysa
När hon mot stranden slår!

Men ack, så länge solen
Med kärleksblickar ser
Från höga kungastolen; –
Så länge stjernan ler;
Så länge klara vågen
Med suckar stranden når,
Så länge icke hågen
Ifrån min Anna går!

Jag vet hvad du vill svara,
O fader! med din blick:
Min dom att lydig vara
Jag utaf ödet fick.
Men får jag icke Anna,
Fast du min smärta ser,
Så vill jag ej stanna
Hos dig på jorden mer!
(Han går långsamt bort genom fonden)

[Brynolf försvinner ut. Peder och Anna förs in till Sten. Sten frågar Anna om det är hennes far som fått henne att lägga ut snaror för hertigen. Anna förstår inte vad han talar om.]


Trio
Anna
Der min barndoms dar jag njutit,
Lungt och stilla de förflutit,
Och att jag mig så förbrutit,
Kan ni det väl tro?

Sten (afsides)
Sanning ses dess öga blicka,
Jag vet ej hvad jag skall tro!
(högt)
Alltför väl du vet dig skicka
För en ringa fiskarflicka,
Fostrad upp i torftigt bo!

Peder
Ack min stränge herre, jo!
Se, min hustru vill så gerna
Att vår ålders tröst, en stjerna
Likna skall uti vårt bo!

Sten
Dock mig sjelf du ofärd vållat!

Anna (afsides)
O min Gud.

Peder (likaså)
Hvad säger han?

Sten
Ty min son du har förtrollat;
Nyss på stunden jag det fann!

Peder (orolig)
Det ej sanning vara kan!
(till Anna)
Svara flicka! Känner du
Riddarns son?

Sten
Svara, svara!

Anna
Ja, ack ja, jag honom känner
Han den förste var bland männer
Som mitt tjusta öga såg!
Ack min far! ej vredgas bara,
Hvad vill du att jag skall svara,
Som ej kan mig sjelf förstå?

Peder (afsides)
Ha, fördömdt! jag det ej anat!

Sten
Och du listigt väg dig banat
Till hans hjerta; svara då!

Peder
Ofärd skall dig drabba då!

Sten (för sig)
Hennes oskuld djupt mig rörer,
Men som far det mig tillhörer
Akta att hon ej förförer
Äfven detta bröst!
Peder (för sig)
Hvad bedrägeri jag hörer,
Hon mig bort från målet förer;
Hämd och vrede i mitt bröst,
Tysta faderskänslans röst!
Anna (för sig)
Brynolf! dig mitt lif tillhörer,
Hvarthän ödet än mig förer,
Ingenting min kärlek störer,
Ty den är min enda tröst!

[Sten kräver även av Anna att hon måste glömma Brynolf. Peder instämmer. Anna vägrar. Plötsligt dyker hertigen upp i ett förvirrat tillstånd. Han får syn på Anna och i tron att hon är sjöjungfrun, störtar han fram till henne. Sten försöker förklara, men hertigen vill inte lyssna. Han befaller Sten och Peder att lämna honom ensam med Anna. Anna försöker säga att hon är en vanlig flicka. Hertigen tror henne inte och bedyrar sin kärlek till sjöjungfrun.]


Final

Magnus
Säg mig ej att en jordisk flicka
Så kan sjunga, så kan blicka,
Dessa lågor till hjertat skicka,
Stigen upp utur böljans famn!
Nej, du är ej som tärnor andra
Som härnere på jorden vandra! –
Vågens dotter, se der ditt namn!

Anna
O! hör upp att mig så betrakta!

Magnus
Nej, jag vill sluta dig ömt och sakta
Som en vindflägt uti min famn!
Jag vill kyssa
De läppar röda
Ja vill vyssa
Min själ till ro!
Säg mig ej att en jordisk flicka, (etc.)

Anna
O, hör upp att mig så betrakta!
Min Gud, min Gud, beskydda mig,
Ack, er förbarma!
Ty se, jag arma
Ren åt en annan
Har skänkt min tro!

Magnus
Nej, vid mitt hjerta
Vid kyssar varma,
Skall hvarje smärta
Bli bytt i ro!

Anna (med ångest)
O Brynolf! rädda mig!

Magnus
Du fåfängt mer förställer dig!
(vill omfamna henne)
Nej, vid mitt hjerta, (etc.)

Brynolf
(inkommer hastigt från fonden, och stöter undan hertigen som, utom si
vill omfamna Anna)
Tillbaka, djerfve, här!

Anna
(utom sig af glädje, i det hon kastar Brynolfs armar)
Min räddare det är!

Magnus (i raseri)
Hvad vill du, djerfve, svara?
Hvi vågar du att här
Din furste våldsamt skilja
Från den som han har kär?

Brynolf
Min furste! min hon är,
Rycks ej af eder vilja
Från detta varma bröst!

Magnus
Gå! jag befaller!

Anna (bedjande)
Stanna!

Brynolf
Jag lemnar ej min Anna!

Anna
O himmel, hör min röst
Och skydda oss från fara!

Brynolf
Du trygg hos mig kan vara
Som vid din moders bröst!
Kom, låt oss gå!
(vill gå med Anna)

Magnus (hindrar dem)
Försöken ej härfrån att gå,
Er båda drabbar hämnden då!

Anna
O, låt mina böner ömma,
Furste, er beveka här!
Honom kan jag aldrig glömma,
Endast han är Anna kär!
Brynolf
Tvinga icke mig att glömma
Att I ären furste här!
Ty vid himlen, blod skall strömma
Om I mer mig hindren här!
Magnus
Jag ditt falska blod skall tömma
Om du dig ej vördnad lär!
Aldrig skall, den skymf’ jag glömm
Som du mig tillfogat här!
Jag intet höra vill:
Träl! dig hörer lydnad till!

Brynolf (drar sitt svärd)
Träl! denna skymf!

Anna (bedjande)
O Stilla!

Magnus
Bort! annars går dig illa!

Anna
O, stilla, o stilla, o stilla!

Magnus
Gå, jag dig befaller! Gå!

Brynolf
Vilken skymf!

Brynolf (i vrede)
Ni tvingar mig glömma
Att furste ni är!
Och blod måste strömma,
Jag heligt det svär!
Anna
Låt bönerna ömma
Beveka er här!
Jag aldrig kan glömma
Den som blef mig kär!
Magnus
Ditt blod skall jad tömma,
Och heligt jag svär,
Den skymf ej förglömma,
Som vållats mig här!

(Brynolf, utom sig, stöter undan hertigen, och skyndar med Anna ut genom fonden. Magnus står ett ögonblick som bedöfvad, derpå uppger han ett rop af raseri, och skyndar efter dem med draget svärd).

 

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group