Classical Music Home

Welcome to Naxos Records

 
Keyword Search
 
  Classical Music Home > Opera Libretti

Opera Libretti
Beethoven | Bellini | Berg | Berlioz | Bizet | Cavalieri | Cavalli | Clerambault | Debussy | Donizetti | Falla | Gluck | Gounod | Granados | Hallstrom | Handel | Hartke | Haydn | Kalman | Leoncavallo | Mascagni | Massenet | Mercadante | Meyerbeer | Monteverdi | Mozart | Pacius | Petitgirard | Portugal | Puccini | Purcell | Rachmaninov | Rossini | Sacchini | Strauss Johann II | Verdi | Wagner Richard | Wagner Siegfried | Walton | Weber
 
Hallstrom
Duke Magnus and the Mermaid
English
Title Page
Act I
Act II
Act III
Swedish
Title Page
Act I
Act II
Act III
Tredje Akten


[Fiskarna är åter samlade vid stranden, efter dagens arbete.]


Chör af Fiskare

Chör
Herrlig fångst vi drogo
Djupt ur hafvets famn,
the sea,
Stormande böljor ej slogo,
Lugnt styrde båten i hamn!
Hej, skynda på!
Muntert nu hemåt vi gå! –
Ja, till lugna hyddan åter
Skynda vi med öfverflöd,
Liten som väntar och gråter
Skall icke mer lida nöd! –
Fiskarens lott
Är ej mödosam blott:
Lustigt han gungar på vågen!
Fångsten blott god,
Då på nytt i hågen
Känner han hopp och mod! –
Herrlig fångst vi drogo
Djupt ur hafvets famn,
Stormande böljor ej slogo
Lugnt styrde båten i hamn!
Hej, skynda på!
Muntert hemåt vi gå!
Men för de skatter vi togo
Prise vi gifvarens namn!
Ingen skall mer lida nöd,
Gud vare tack för dagligt bröd!

En Fiskare
Men nu vi hemåt gå
Till lugna hyddan åter!

En Annan
Ja, nu vi hemåt gå
Till lugna hyddan åter!

Alla
Herrlig fångst vi drogo, (etc.)

[Lisa presenterar sin fästman Ulf, och alla firar deras trolovning med danslekar.]

Dansvisa
Alla
Och ringen ska vi knyta i rosendelund
Hej! lusteliga månde vi dansa!
Och fria ska nu svennen i aftonstund; <span
-

De rosor vi binda till kransar!

De svänga ett slag omkring och stå sedan som förut, karlarne på ena och qvinnorna på andra sidan, hållande hvarandras händer.)

Ulf (går fram ur ledet, bugar sig sirligt för Lisa och sjunger)
Och hör du lilla vännen så fager och fin –

Alla (dansande på platsen)
Hej, lusteliga månde vi dansa!

Ulf
Och ville hon väl blifva skön kärestan min?

Alla (som förut)
De rosor vi binda till kransar!

Lisa
Och säg då, ungersvennen, på urgammal sed,

Alla (dansande på platsen)
Hej, lusteliga månde vi dansa!

Lisa
Hvad har han för en gåfva att fästa mig med?


Alla (som förut)
De rosor vi binda till kransar!

Ulf
Och jag har sölfverspänne och skarlakansskinn

Alla (dansande på platsen)
Hej, lusteliga månde vi dansa!

Ulf
Att bjuda fagra jungfrun om hon vill bli min!

Alla (som förut)
De rosor vi binda till kransar!

Lisa
Och inte sölfverspänne och skarlakansskinn

Alla (dansande på platsen)
Hej, lusteliga månde vi dansa!

Lisa
Ä’ nog för att locka stolts jungfruns sinn!

Alla (som förut)
De rosor vi binda till kransar!

Ulf
Och jag har sölfversadel och gångare grå

Alla (dansande på platsen)
Hej, lusteliga månde vi dansa!

Ulf
För liten fager jungfru att rida uppå.

Alla (som förut)
De rosor vi binda till kransar!

Lisa
Och hvarken sölfversadel eller gångare grå

Alla (dansande på platsen)
Hej, lusteliga månde vi dansa!

Lisa
Har liten fager jungfru lärt akta uppå

Alla (som förut)
De rosor vi binda till kransar!

Ulf
Och jag har liten stuga der jungfrun kan bo,

Alla (dansande på platsen)
Hej, lusteliga månde vi dansa!

Ulf
Och dertill ett hjerta, fullt af älskog och tro!

Alla (som förut)
De rosor vi binda till kransar!

Lisa
Har ungersven ett hjerta med älskog tro,

Alla (dansande på platsen)
Hej, lusteliga månde vi dansa!

Lisa
Vill jungfrun i hans stuga så fröjdefull bo!

Alla (som förut)
De rosor vi binda till kransar!

(De taga hand i hand och dansa.)

Alla (sluta en ring omkring de två och dansa)
Och nu är bandet knutet i rosendelund,
Hej, lusteliga månde vi dansa!
Och svennen tog sig fästemö i aftonstund, -

De rosor vi binda till kransar!

(de sluta med en rask och hvirflande polska.)

Polska

[Sten kommer för att hämta Ulf. Han ber folket att lämna honom ensam med Ulf. Sten befaller sedan Ulf att hämta ett dussin knektar från slottet och stå redo med dem i skogen. Ulf försvinner iväg för att utföra sitt uppdrag, och Sten gömmer sig. Munken och Peder kommer in. Peder berättar att Anna älskar en annan och att deras plan är i fara. Munken blir rasande. Peder avslöjar att Anna inte är hans barn. De fann henne övergiven, då hon inte var mer än två år. Det var vid den tiden då prins Erik och prinsessan Cecilia gästade Vadstena slott. Barnets kläder tydde på att hon var av högt stånd. I hemlighet beslöt sig då Peder och Ingrid för att behålla flickan. Munken gillar nyheten. Kanske är avståndet mellan hertigen och Anna inte så stort. Men Brynolf måste röjas ur vägen. Då kommer Brynolf och Anna. Munken och Peder gömmer sig och Sten ger sig iväg för att varsko sina knektar.]

Duett – Sextett – Chör
Brynolf
Du älskar mig, jag älskar dig!
Hvad är då nöd och fara?
Med denna visshet kan hos mig
Du lugn och lycklig vara!
Må verldslig lycka fara
Och ödet oblidt vara,
Hvad gör det, blott jag eger dig!

Anna
Ack säg ej så min vän så kär,
Och trotsa ej din fara;
Din fader ej bevekas lär,
Han dystert vredgas bara!
Må ödet dig blott spara.
Ty ej kan säll jag vara,
Om du af ofärd hotad är!

Brynolf
Din kärlek gör mig trygg och fast!

Anna
Men tänk om hoppets bubbla brast?

Brynolf
Du lugn kan vara här vid mitt trogna bröst!

Anna
Ack ja! det är min fröjd, min tröst! -
Men dock, betänk!

Brynolf
Betänkt jag har!

Anna
Jag rädes för din stränge far!

Brynolf
Din oro spar!

Anna
Ack, vred han var!

Brynolf
Min Anna, din oro och din ängslan spar!
Får jag blott trycka
I rodnande skrud
Till hjertat som brud
Min jordiska lycka!
Då intet mig är
All prakten och flärden!
Jag lycklig dock är
Och mer ej i verlden
Af ödet begär!
Anna
Ej jag min lycka
Törs kläda i ljud,
Ty ödet din brud
Kan än från dig rycka!
Dig nödvändig är
Ju fädernehärden,
Om också jag här
Långt mer än all verlden
Min Brynolf har kär!

(De omfamna hvarandra.)

Magnus (från höger, förvirrad, med draget svärd)
Der drömma de! Med svärd i hand
Jag dem ur ruset väcker!

Munken
(från venster, med lyftad dolk, följd af Peder)
Snart honom död jag sträcker
Inför min fot vid hatets brand!

Magnus (utan att se dem)
Framåt blott! Mod!

Munken
Han snart i blod
Skall falla ned!

Peder (för sig)
Blott tålamod,
Och jag min hämnd skall smaka!

Munken (nära Brynolf)
Nu säker arm!

Sten (träder i detsamma fram med beväpnade, och fattar tag om
munkens arm, ropande:)
Tillbaka!

(Munken fängslas; Brynolf rusar upp från stenen och får se munken som fängslas af vakten. Sten Åkeson blir varse hertigen som med höjt svärd står som förstenad, och står slagen af häpnad. Ulf, Lisa och Fiskarne som inkommit efter vakten, omgifva i häpna grupper, hufvudpersonerna, instinktmässigt fram till Peder som slagen af förskräckelse, skjuter henne ifrån sig, i det tvenne af vakten fatta hans armar och hålla honom fast. Målande scen af häpnad och förvirring.)

Brynolf
Häpnad och fasa
Mig fatta, hvad föregår här!
Hur vilda de rasa
Förstenad jag är!
Magnus
Häpnad och fasa
Mig fatta, jag ensam ej är!
Af harm må jag rasa,
Han är henne kär!
Munken och Peder
Af harm må jag rasa,
Min hämd som dem hotade här
Med död och med fasa,
Förfelad ju är!
Anna
Häpnad och fasa
Mig fatta; – förstenad jag är!
Hur vilda de rasa,
Hvem skyddar mig här!
Sten
Häpnad och fasa
Mig fatta – det hertigen är!
Hur munken ses rasa,
Afslöjad har är!
Chören
Häpnad och fasa
Oss fatta, hvad förgår här?
Hur vilda de rasa,
Hvad föregår här?

(Paus, hvarunder alla betrakta hvarandra med häpna och stirrande blickar. Derpå återtaga alla, utom Peder, Munken och hertigen, som stå, de förra försänkta i dyster tystnad, den senare förvirrad och nästan frånvarande, – häftigt:)

Alla
Hvad brott kan här sig dölja!
Hur skall dess spår man följa?
Hvem skall dess upptäckt hölja
Med nesa och med blygd?
Skola flyktade tider
Med blodiga strider
Åter väckas omsider
Till lif i vår bygd?

[Ingrid kommer in och undrar vad som pågår. Sten avslöjar Peders och Munkens plan för hertigen. Han berättar också att Anna är ett hittebarn. Hertigen inser att hans sjöjungfru bara var en dröm. Han pressar Ingrid på sanningen. Hon berättar om en guldkedja med namnet Cecilia som flickan burit då de hittade henne. Sten befaller henne att hämta den. Munken döms av hertigen att mista livet och förs bort medan han utslungar förbannelser över hertigen. Ingrid återvänder med smycket. Sten känner igen det som den guldkedja hans syster en gång gav sin tvååriga dotter. Stens syster tvingades den gången följa prinsessan Catharina utomlands, och när hon återvände var hennes barn försvunnet. Anna är alltså systerdotter till marsken och kusin till Brynolf! Brynolf ber hertigen förlåta hans överilning och hertigen svarar att det är redan glömt. Han vill inte lägga hinder ivägen för deras kärlek. Anna får bli Brynolfs hustru. Anna ber hertigen att skona Peder, för hennes skull. Och för Ingrids – som alltid varit som en mor för mig, säger Anna. Hertigen beslutar att för Annas skull låta nåd gå före rätt.]

Final

Alla
Lefve vår furste, kung Göstas son,
Han lefve till sensta tider!
Han lefve säll!
Han lefve till sensta tider! (etc.)
Hvem är om sitt folk som han så mån
Och sällhet och lycka sprider?
All ofärd vike långt fjerran ifrån
Vår furste, den ädle konungason!
Han lefve säll!

Magnus
Nu vänder jag åter till enslig borg,
Men följen mig snart för att lindra min sorg,
J glada och lyckliga vänner!
(till Anna)
Dock förrän jag går, låt mig än en gång
Få lyssna till sjöjungfruns sång,
Den skall tysta plågan som bränner!
Den skall vagga mitt sinne
Till ljuflig ro!
(afsides)
Fast din bild i mitt minne
Skall evigt bo!

Alla (till Anna)
Sjung sjöjungfruns sång i fager qväll
Sjelf hon lyssnar på strandens häll!

Anna
Du furste, som söker den älskande mö,
Som bor under svallande vågen:
Ack ofta sitt doft skola blommorna strö
Förrn lyckan uppspirar ur trånadens frö
Och glad blir den längtande hågen!
Men en gång din längtan vid stranden skall dö
Liksom vågen!

Magnus (med djup betoning)
Ja, en gång min längtan vid stranden skall dö,
Liksom vågen!

Alla
Liksom vågen!

(Han går långsamt bort till höger.)

Dialogsammanfattning: Stina Anck
 

Naxos Records, a member of the Naxos Music Group